کلاس خصوصی زبان آلمانی

  • كلاس خصوصى زبان آلمانی توسط اساتید مجرب آکادمی پوریا خانی برگزار ميشوند.
  • ويدئو ها براى مشاهده مجدد زبان آموز ذخيره ميشوند.
  • فايل PDF تدريس شده براى زبان آموز ارسال ميشود.

    جهت ثبت نام میتوانید به شماره
    0920-1380262
    سطح مورد نظر خود را ارسال نمایید.