آکادمی پوریا خانی
آکادمی پوریا خانی

نمونه تدریس دوره های آموزس زبان آلمانی آکادمی استاد خانی

نمونه تدریس دوره گرامر های طلایی سطح A1 تا B1

نمونه تدریس دوره گرامر های طلایی سطح B1 تا B2

نمونه تدریس دوره گرامر های طلایی سطح B2 تا C1

نمونه تدریس دوره گفتار و نوشتار طلایی سطح A1 تا B1

نمونه تدریس دوره گفتار و نوشتار طلایی سطح B1 تا B2

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A1.1

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A1.2

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A2.1

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A2.2

نمونه تدریس دوره عمومی سطح B1.1

نمونه تدریس دوره عمومی سطح B1.2

نمونه تدریس دوره عمومی سطح B2.1

نمونه تدریس دوره آمادگی آزمون B1 گوته و osd

نمونه تدریس دوره آمادگی آزمون B2 گوته و osd