به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید؛ آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

آموزش اصولی زبان آلمانی با بیشترین کارنامه قبولی

به آکادمی پوریا خانی خوش آمدید

آموزش زبان آلمانی

آموزش اصولی و کاربردی زبان آلمانی

نمونه تدریس استاد خانی

آکادمی پوریا خانی
آکادمی پوریا خانی

نمونه تدریس دوره های آموزس زبان آلمانی آکادمی استاد خانی

نمونه تدریس دوره گرامر های طلایی سطح A1 تا B1

[sc name=”nemone-grammer-a1b1″][/sc]

نمونه تدریس دوره گرامر های طلایی سطح B1 تا B2

[sc name=”nemone-grammer-b1b2″][/sc]

نمونه تدریس دوره گرامر های طلایی سطح B2 تا C1

[sc name=”nemone-grammer-b2c1″][/sc]

نمونه تدریس دوره گفتار و نوشتار طلایی سطح A1 تا B1

[sc name=”nemone-goftar-a1b1″][/sc]

نمونه تدریس دوره گفتار و نوشتار طلایی سطح B1 تا B2

[sc name=”nemone-goftar-b1b2″][/sc]

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A1.1

[sc name=”nemone-a11″][/sc]

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A1.2

[sc name=”nemone-a12″][/sc]

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A2.1

[sc name=”nemone-a21″][/sc]

نمونه تدریس دوره عمومی سطح A2.2

[sc name=”nemone-a22″][/sc]

نمونه تدریس دوره عمومی سطح B1.1

[sc name=”nemone-b11″][/sc]

نمونه تدریس دوره عمومی سطح B1.2

[sc name=”nemone-b12″][/sc]

نمونه تدریس دوره عمومی سطح B2.1

[sc name=”nemone-b21″][/sc]

نمونه تدریس دوره آمادگی آزمون B1 گوته و osd

[sc name=”nemone-b1″][/sc]

نمونه تدریس دوره آمادگی آزمون B2 گوته و osd

[sc name=”nemone-b2″][/sc]