دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.1

بدون امتیاز 0 رای
665,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,440
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A1.2

بدون امتیاز 0 رای
665,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,245
665,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A2.1

بدون امتیاز 0 رای
675,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,296
675,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح A2.2

بدون امتیاز 0 رای
675,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,229
675,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B1.1

5.00 1 رای
685,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,227
685,000 تومان

دوره عمومی آموزش زبان آلمانی سطح B1.2

بدون امتیاز 0 رای
685,000 تومان

مشاهده ویدئو های جلسه جلسه 1 گرامر جلسه 1 مکالمه جلسه 2 گرامر جلسه 2 مکالمه جلسه 1 تحلیل متن…

1,243
685,000 تومان