0 نفر در حال مطالعه

رضایت زبان آموزان آکادمی پوریا خانی

رضایت پکیج گفتار و نوشتار طلایی

رضایت پکیج گرامر های طلایی

رضایت کلاس های عمومی

ویدئو رضایت از دوره های آکادمی پوریا خانی

کارنامه زبان آموزان - سطح A1

کارنامه زبان آموزان - سطح A2

کارنامه زبان آموزان - سطح B1

کارنامه زبان آموزان - سطح B2

رضایت از پکیج گفتار و نوشتار طلایی

رضایت از پکیج گرامر های طلایی

رضایت از مشاوره تخصصی

رضایت از کلاس های عمومی

رضایت از اساتید

رضایت در کامنت لایو ها

رضایت از پشتیبانی

ویدئو ارسالی جزوء و رضایت زبان آموزان

رضایت پکیج های آموزشی آکادمی پوریا خانی

به بالای صفحه بردن